Eniyiteklif.com.tr Mobil Uygulaması ve İnternet Sitesi kullanımı sırasında elde edilen kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla Şirket tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

 1. KİŞİSEL VERİLER

Kullanıcı mobil uygulama ve internet sitesini tam verimlilikle ve amacına uygun kullanabilmesi için elde edilen kişisel verilere aşağıda yer verilmiştir:

 • Ad, soyad, doğum tarihi, adres, iş veya özel e-posta adresi, telefon numarası, araç bilgileri(modeli, markası, yılı, muayene tarihi, kasa tipi, yakıt tipi (benzin/dizel/LPG/elektrikli/hibrit), vites türü(manuel/otomatik), kilometresi, kaporta değişen-işlemli parçalar, araç km, tramer vb.)
  • İşbu bilgiler (bilhassa telefon numarası) teklif sunulması için iş ortaklarımızla paylaşılabilmektedir.
 • Hizmetin sağlanabilmesi için zorunlu durumlarda ya da teklifin sunulmasını kolaylaştıracağı durumlarda Kullanıcı’nın onayı ile Şasi no veya Ruhsat fotoğrafı,
 • Kimlik doğrulama ve hesap erişimi için kullanılan parola ve benzer güvenlik bilgileri,
 • Verdiğimiz hizmetler kapsamında değerlendirmelerinizi sunmanız için gönüllülük esasına göre hazırlamış bulunduğumuz anketler neticesinde vermiş olduğunuz cevaplar.
 • Kullanıcıların Hizmet’lere erişiminin sağlanması ve kullanım alışkanlıklarının tespiti amacıyla çerezler vasıtasıyla elde edilen diğer kullanıcı bilgileri
 • Bu maddede belirtilen veya belirtilmemiş ancak Kullanıcı rızası ile elde edilmiş bütün veriler.

Yukarıda sayılan tüm bilgiler kullanımın iyileştirilmesi ve yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla Şirket tarafından görüntülenebilecektir.

Bunun yanında, mobil uygulama kullanıcılarının tarafımızca hizmetlerden faydalanılması sırasında ve kullanıcı onayına tabi olmak üzere; kullanıcı cihazları vasıtasıyla bir defaya mahsus verecekleri izin ile aşağıdaki ek bilgilerin de işlenmesi de söz konudur;

 • Bildirim                                  : Kullanıcı tarafından Uygulamaya kaydedilen araçların satışı ile ilgili teklif ya da Sigorta ve Kredi tekliflerinin geldiğinin haber verilmesi amacıyla kullanılmaktadır.

Yukarıda sayılan izinler mobil cihazınız üzerinden istediğiniz zaman iptal edilebilmektedir. Ancak izinlerin iptal edilmesi durumunda Uygulama kullanımı olumsuz etkilenecektir.

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI

Eniyiteklif.com.tr, mevzuatın izin verdiği durumlarda, ölçüde ve sözleşme kapsamında alınan açık rızaya binaen Kullanıcı’nın kişisel bilgilerini kaydedebilecek, saklayabilecek, güncelleyebilecek, üçüncü kişilere açıklayabilecek, devredebilecek, sınıflandırabilecek ve işleyebilecektir.

Kullanıcı’nın uygulama hizmetlerinden faydalandırılmaları sırasında elde edilen kişisel verileri, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak başta özel hayatın
gizliliği olmak üzere kullanıcıların ve 3. şahısların temel hak ve özgürlüklerini korumak ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dâhilinde, Toplanılan bilgilerin kullanım amacı aşağıdaki şekilde detaylandırılmıştır;

 • Üyelik işlemlerinin gerçekleştirilmesi, Kullanıcı kaydının tamamlanması, kimlik doğrulama işlemlerinin gerçekleştirilmesi başta olmak üzere, Kullanıcı tarafından sağlanan bilgilerin güvenliğinin sağlanması
 • Hukuki işlerin takibi, Şirketimiz ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik, ticari ve iş güvenliğinin temini, Şirketimiz bünyesinde gerçekleştirilen faaliyetlerin mevzuata uygun olarak yürütülmesinin ve güvenliğinin teminine yönelik faaliyetlerin gerçekleştirilmesi, yatırımcı ilişkilerine yönelik faaliyetlerin yürütülmesi
 • Üye ilişkileri yönetimi, uygulama kullanıcılarına gerektiğinde şahıslarına özel anlık bildirim ve hatırlatmaların gönderilmesi, Kullanıcı tarafından oluşturulan hizmet taleplerinin yürütülmesi
 • Kullanıcı talep ve şikâyetlerinin alınması, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması, üye ve hizmet sağlayıcı geri bildirimlerinin analiz edilmesi ve iş süreçlerinin iyileştirilmesi, sunduğumuz hizmetlerin sorunsuz işleyişinin sağlanması, Kullanıcı deneyiminin iyileştirilmesine ve memnuniyetinin artırılmasına yönelik geliştirmelerin gerçekleştirilmesi, hizmetlere ilişkin destek faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Veritabanı oluşturarak, listeleme, raporlama, doğrulama, analiz ve değerlendirmeler yapmak, istatistiki bilgiler üretmek ve gerektiğinde hukuka uygun olarak bunları işin uzmanı üçüncü kişilerle paylaşma
 • Sosyal medya ve diğer mecralarda soru, görüş ve önerilerin değerlendirilebilmesi, kullanıcı memnuniyet anketlerinin düzenlenmesi, dijital veya diğer platformlarda hizmetlerimizin tanıtılması ve marka bilinirliğinin artırılması, dijital veya diğer mecralarda reklam, tanıtım, promosyon vb. pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Özünde, kaliteli bir kullanıcı deneyimi ve sosyal sorumluluk duygusuyla yapılan hizmetlerin sağlıklı bir şekilde amacına ulaşması
 • KVKK’dan doğan yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve mevzuattan doğan uygulamanın haklarını kullanabilmesi amaçlarıyla işlenebilecektir.
 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILDIĞI TARAFLAR VE AKTARIM AMAÇLARI

Toplanan kişisel verileriniz, 6698 sayılı kanunda öngörülen temel ilkeler ile kanunun amacına uygun olarak ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dâhilinde, Şirketimiz tarafından yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi kapsamında(aracılık hizmetleri, araç satışı için teklif vb.) iş ortaklarımıza, hissedarlarımıza, iştiraklerimize, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile özel kişi ve kuruluşlara aktarabilmekte ve yurt içinde veya yurt dışında işlenebilmektedir.

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz, internet sitesi, mobil uygulama, telefon, yazılı ve dijital formlar, e-posta, posta / kargo, çağrı ve iletişim merkezi, kurumsal sosyal medya hesapları kanalları vasıtasıyla elektronik ve fiziki ortamda toplanmaktadır.

Kişisel verileriniz kanunun 5. Maddesi uyarınca; uygulamamız ve internet sitemiz ile şirketimizce kurulan uygulamanın amacına ulaşması kapsamında sunduğumuz hizmetlere ilişkin hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, sözleşmenin kurulması ve ifası, bir hakkın tesisi, kullanılması ve korunması, veri sorumlusu olarak Şirket’in meşru menfaati, kullanıcı tarafından alenileştirilmiş veriler ile bulunması halinde açık rıza hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir.

 1. KANUN’UN 11’İNCİ MADDESİ UYARINCA HAKLARINIZ 

Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak Kanun’un 11’inci maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip sahipsiniz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Kanun’un 11’inci maddesi uyarınca sahip olduğunuz yukarıda sayılan haklarınıza yönelik başvurularınızı, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ hükümleri kapsamında aşağıda listelenen yöntemlerle Şirket’e iletebilirsiniz:

Yazılı Başvuru Adresi                        : Selimpaşa Mah. 3248. Sok No:10 Silivri/İstanbul

Elektronik Posta Adresi       : [email protected]

Ticaret Sicil No                      : —

MERSİS No                            : —

KEP ADRESİ                           : —

 • Şirket’e daha önce bildirilen / sistemlerimizde kayıtlı bulunan bir e-posta adresi vasıtasıyla gönderim yapacaksanız, başvurularınızı doğrudan yukarıdaki adrese iletebilirsiniz. Ancak, gönderim yapacağınız e-posta adresi sistemlerimizde kayıtlı değil ise gönderimin güvenli elektronik imza veya mobil imza ile yapılması gerekmektedir.
 • Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.
 1. VERİ SAHİBİNİN AÇIK RIZA BEYANI

6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” gereğince, kişisel verilerimin ve iletişim bilgilerimin işlenmesine, tarafımca sözlü, yazılı veya elektronik ortamda verilen kimliğimi ve iletişim bilgilerimi belirleyen veya belirlemeye yarayanlar da dâhil olmak üzere her türlü kişisel verimin, Şirket tarafından işlenmesine, ilgili mevzuatlar kapsamında ve aydınlama metninde belirtildiği şekilde paylaşım gerektiren hallerde ve amaçlarla 3.kişilerle paylaşılmasına; kişisel veriler ve iletişim bilgilerinin 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu”nda tanımlanan kapsamda aşağıda detayları verilen kişisel ve iletişim verilerimin işlenmesine muvafakat ettiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim. Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; kişinin kimliğine dair bilgilerin bulunduğu verilerimin; ad ve soyad, bilgisi; telefon numarası, adres, e-mail adresi, faks numarası, IP adresi gibi bilgileri, kişisel veri içeren belgelerin kopyası niteliğindeki belgelerde yer alan verileri Web tabanlı, Android ve İOS uygulamalarınızda yöneltilmiş olan her türlü talep veya şikâyetin alınması ve değerlendirilmesine ilişkin kişisel veriler, araca ait teknik bilgiler, plaka, şasi ve tramer bilgisi gibi bilgilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, kişisel verilerimin ve iletişim bilgilerimin Şirket tarafından yasadaki esaslar çerçevesinde toplanmasına, kaydedilmesine, işlenmesine, saklanmasına ve araç tedarik yapan 3.kişilerle ve paydaşlar ile ticari amaçla paylaşılmasına peşinen izin verdiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim, AÇIK RIZAM VARDIR.

Sayın ziyaretçimiz, Web tabanlı, Android ve İOS uygulamalarınızda sistem üzerinden vereceğiniz ve kayıt altına alınacak olan onayınızla, iş bu Aydınlatma metnini okumuş ve AÇIK RIZA BEYANI’nı vermiş olacaksınız.

 1. İşbu Aydınlatma Metni, 7 (yedi) maddeden ibaret olup Üyelik Sözleşmesi’nin ayrılmaz bir parçasıdır.